Övriga aspekter

Vi som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor möter ett väldigt stort intresse från allmänheten. Det är verkligen ett ämne som berör nästan alla och envar. Under den här rubriken skall vi ta upp frågor som vi tycker är viktiga men som vi har haft svårt att passa in under någon av de tidi­gare rubrikerna.

Lager på vägarna

Under senare år har det blivit allt vanligare att produktionsföretag reducerar lagerhållningen till ett minimum. Istället har man framgångsrikt finslipat systemen med direktleveranser som på givna klockslag rullar in. Fenomenet tycks även ha påverkat grossister, underleverantörer och allahanda återförsäljare. Det ser likadant ut i konsumentledet. Sammantaget innebär detta att lagerhållningen är nere på nivåer som innebär att produktion respektive försäljning bara kan pågå under några dagar om tillförseln skulle stoppas. Det vore fel att säga att allt det som förut fanns i fabriks- och grossistlager nu ligger ute på vägarna. En hel del av dessa hade säkert ändå reducerats av likartade skäl. Det går dock inte att undgå att också en hel del av tidigare lager nu befinner sig i en flotta av långtradare runt om i vårt land.

Globaliseringen har en liknande effekt på tillståndet på vägarna. Där tidigare transporterna gjordes inom fabriksområdet, skickas nu samma halvfabrikat kors och tvärt mellan kontinen­ter, länder och städer. De flyttas inte bara en gång, utan upprepade gånger på sin färd från råvara till försäljningsfärdig produkt. En stor del av dessa transporter sker på landsväg med långtradare.

Globalisering och minskad lagerhållning har ställt oss inför det faktum att trafikmiljön be­las­tats med en ofantlig mängd stora fordon som under årets alla dagar och dygnets alla timmar rullar fram i en ständig ström. Vägarna slits av tonnagets vikt, vägbanorna begränsas av deras bredd, kraften i deras rörelsemängd skakar marken och överallt kräver de en stark infrastruk­tur för att fungera. Det är lätt att se hur en liten bil kommer i kläm bland allt detta stora. Vi vill ändå inte säga att det på ett mer direkt sätt sker olyckor mellan långtradare och person­bilar. Den ökade tunga trafiken tar plats på ett annat plan. För mycket i samhället måste ställas om för att långtradartrafiken skall hålla denna dominerande plats. Vi får en trafikmiljö som inte har sin utgångspunkt i människors behov, ja kanske inte ens i vår nations behov.

Bilismen och den globala uppvärmningen

Vi är övertygade om att bilismen är en av de avgörande orsakerna till den globala uppvärm­ningen. Det är också en av de faktorer som rimligen skulle kunna reduceras väsentligt utan att livsuppehållande funktioner skulle behöva stryka på foten.  Hur vi därför förhåller oss till bi­lis­men i global skala är avgörande för mänsklighetens fortlevnad. Vad spelar det för roll om vi lyckas med nollvisionen om det samtidigt pågår en rörelse mot en miljökatastrof som vi inte ens kan föreställa oss. Orkanerna i Karibien visar vilka krafter vi håller på att släppa fria och hur lite människan har att sätta emot.

För att travestera på den gamla slogan som förekom i den stora pensionsdebatten i slutet på 50-talet. Då sa man ”Gärna en medalj – men först en rejäl pension”

Nu säger vi ”Gärna en säker bil – men först en trafiklösning som inte äventyrar vårt klimat!”