Fordonets utformning

Det är svårt att ställa generella säkerhetssystem emot varandra och granska vilken som har haft störst betydelse. Det är nog ändå ingen överdrift att påstå, att under det senaste två decen­nierna så är det dom tekniska förändringarna på privatbilarna som betytt mest.

Bromsarna

A furious man driving, as seen from behind the wheel. Shot using a very wide fisheye lens.

Under lång tid utrustades bilarna med bromstrummor och de tekniska förutsättningarna var rätt förutbestämda och likartade mellan bilmodellerna. En fördel för gemene man var att det var lätt att byta ut slitna delar, för att man förstod funktionen och den var tekniskt sett inte särskilt komplicerad. Bromsarna hade dock sina begräsningar. Dels krävde de regelbundet underhåll och konsekvenserna var dramatiska när de inte fungerade. Ett första steg mot större säkerhet var att fördela bromsverkan på ett sådant sätt att hela effekten aldrig kunde slås ut samtidigt. I ett senare skede lärde man sig att också fördela bromsverkan på ett jämnare sätt. Ett stort språng togs när biltillverkarna lärde sig att hantera tvärbromsningar. Innan dess så hängde det helt på bilföraren att kunna hantera bromspedalen i avvägningen mellan tillräcklig kraft och bibehållen styrförmåga. Vid ett felaktigt handhavande låste sig bromsarna och styr-förmågan försvann helt. Katastrofen var ett faktum. De låsningsfria bromsarna blev ett drama­tiskt framsteg för säkerheten.

Antisladdsystem

Vid kraftöverföringen från motor till hjulen har det sedan länge funnits en medvetenhet om att behovet vid en svängande manöver ser olika ut, beroende på om det handlar om framvagnens västra eller högra hjul. Detta problem fann man också tidigt en lösning på. Annorlunda var det med samspelet mellan vägbanan och däcket. Även om de båda hjulen i princip hade samma be­hov vid körning rakt fram, så kunde tillfälliga skillnader i vägbeläggning få dramatiska kon­sekvenser. Även med nya och välmönstrade däck, kan hjulet helt missa fästet på grund av så kallad vattenplaning. Om kraftöverföringen då är den samma och så börjar hjulet omedel-bart att spinna och risken för sladd ökar dramatiskt. Tack vare antisladdsystemen kan detta pareras. Sedan kraftöverföringen genom automatiken tillfälligt tagits bort, kan däcket snab­bare återfår det nödvändiga greppet och en olycka kan han förhindrat. Samma sak gäller för­stås vid en väg­bana som påverkats av ett oljeutsläpp, snöfall eller isgata.

Krockkuddar

Säkerhetsbältet kanske är den enklaste, billigaste och mest betydelsefulla säkerhetsutrust­ningen som historiskt infunnit sig. Som system utvecklades det efter hand, framförallt mot ett tekniskt utförande som inbjöd till användande i det att bältet var lätt att sätta på och inskrän­kte minimalt på förarens bekvämlighet. Efterhand blev ändå bältets begränsningar tydliga. När större krafter var i rörelse klarade inte de smala banden av sin uppgift, utan skadorna på krop­pen blev omfattande eller i värsta t.o.m. dödliga. Lösningen blev krockkudden. Från början fanns endast en sådan placerad och då framför föraren. Här kunde kroppens hela tyngd fångas upp på en yta lika stor som kroppen själv. Pressen på varje yt­enhet reducerades. Nästa steg blev att även passagerna fick samma skydd. När utveck­lingen väl nått denna nivå blev det up­penbart att krockkudden kunde användas för att häva konse­kvenserna av krockar, inte bara i färdriktningen utan även från sidan. Följden av denna revo­lution, är att mo­derna bilar har en mängd krockkuddar utplacerade i kupén. Ja, under senaste året har det till och med placerats krockkuddar hos Volvo och Mercedes under motorhuven, detta för att öka överlevnadschan­ser­na för fotgängare i olyckor i stadstrafik.

Stor eller liten bil?

I tider när bensinförbrukningen fått allt större betydelse för kunders bilval, så har det funnits en press neråt på bilstorleken. Ett annat skäl i samma riktning, har varit stadstrafikens träng­sel, inte minst i samband med parkering. Ett tredje skäl har att göra med att familjer haft råd att hålla sig med mer än en bil och att den andra då fått reducerad storlek. Sammantaget har detta inneburit att ett tämligen stort antal fordon tillhört en mindre storlek. För just Sveriges del slog detta igenom sent, eftersom de svenska biltillverkarna Saab och Volvo aldrig hoppat på denna tendens, utan stadigt fortsatte att leverera tämligen stora och bensinslukande model­ler.

Det borde vara rätt självklart att små bilar med sina mindre mått, i allmänhet också skulle ha mindre krockupptagande förmåga. Vid tester blev detta väldigt tydlig. Hade inte krockkud­darna kommit hade troligen denna bilstorlek försvunnit igen. Tack vare kuddarna har dock säkerheten kunnat höjas väsentligt.

En rakt motsatt tendens vad beträffar bilstorlekarna kom Van-bilarna är utgöra. Här har väl­beställda människor hittat ett sätt att inte bara förbättra in komfort utan också sin trafik­säker­het. Istället för att krockzonerna reducerades som på småbilarna, så blev de här större än nå­gonsin. Dessutom byggdes bilen på höjden och sedan man lärt sig att klara balansproblem blev detta en fördel i det att kroppen placerade ovanför det utrymme där en stor del av för­ödel­sen under en krock utspelade sig. Att dessa tunga bilar istället dramatiskt ökade risken för skador på de mindre fordon de krockade med, ansågs (och anses) inte som något problem. Alla är ju välkomna att köpa en stor (dyr och bensinslukande) bil.

Alla andra förbättringar

Det är inte meningsfullt att fortsätta uppräkningen av nya säkerhetssystem på samma sätt som gjorts här ovan. Skälet är att de har blivit alldeles för många. Vi ägnar istället några rader åt var och en här i löpande text.

Idag klarar bilarna att hålla avståndet till närmast framförvarande bil. Skulle du komma för nära bromsas bilen automatiskt in. Du får en förvarning i form av en signal eller lampa som ger dig chansen att på egen hand parera.

Du som är trött och börjar göra små vingliga rörelser med ratten får en uppmaning från datorn att göra ett avbrott i bilkörningen och kanske sova en stund.

När du kommer i närheten av de vita linjerna, antingen i mitten eller till höger, så parerar bilen sig själv och återför dig till ordningen.

Skulle du krocka och förlora medvetandet så kallar bilen själv på hjälp via internet.